Beheerkracht  

Visie op beheer

Visie op beheer

We realiseren ons dat zorgeloos wonen in een wijk of buurt niet altijd vanzelfsprekend is. Buren ervaren bijvoorbeeld overlast van mensen die meer begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Door de veranderingen in de zorg zien we dat mensen langer zelfstandig thuis wonen, en spelen eenzaamheid en isolement een steeds grotere rol. Tegelijkertijd worden steeds meer bewoners actief in hun wijk of buurt en hebben zij soms net een zetje nodig om tot een leuk initiatief te komen.

In 2017 kozen we er bewust voor om onze rol in wijken en buurten weer actief in te nemen. Door onze toegevoegde waarde als deelnemer in het sociale netwerk binnen wijken en buurten kunnen we snel inspelen op signalen die zich voordoen. We leggen snel de verbinding tussen de behoefte van onze klant en onze wijkpartners die daarin van betekenis kunnen zijn. Dit betekent dat we zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig zijn. Functies die als ogen en oren fungeren, zijn cruciaal. Denk hierbij aan de wijkconsulenten. In 2018 geven we in dit verlengde ook verder invulling aan de functie van wijkbeheerder.

Onze wijkconsulenten werken vanuit een eigen gebied. Daar gaan ze overlast tegen, ze maken initiatieven van bewoners mogelijk en ze hebben zitting in sociale netwerken. Ze bieden daarnaast structuur aan grote (renovatie)projecten, waarin communicatie met onze klanten erg belangrijk is. Op deze manier blijven we aanspreekbaar op de kwaliteit van de woning en de woonomgeving.

In 2017 ondernamen onze wijkconsulenten verschillende activiteiten om actief op te treden tegen overlast. We zien een toename in situaties waar psychische problematiek aan de orde is. In 2017 ontruimden we drie woningen vanwege overlast. In twee gevallen ging het om personen met psychische problematiek. Om deze vorm van overlast te beperken, maakten we met de gemeente afspraken over de instroom van cliënten met een preventief contract (zie 4.2.2). Voorrangskandidaten (zie 4.2.3) worden door de wijkconsulent in overleg met de afdeling Verhuur, bemiddeld naar een woning in een passende omgeving.

Zittende huurders die overlast veroorzaken, zetten we niet zomaar uit hun woning. Daarvoor moeten we een dossier opbouwen. Ook kijken we altijd of er, in overleg met de gemeente en begeleidende instanties, een alternatieve opvangmogelijkheid is. We proberen in kritieke gevallen zo snel mogelijk tot een sluitend dossier te komen om escalatie te voorkomen. Hiervoor werken we nauw samen met onze samenwerkingspartners, omwonenden en met onze huisvestingjuristen. We besteden altijd aandacht aan nazorg, zodat er weer kansen voor de betreffende klant zijn. Dit vraagt uiteraard ook wel medewerking van de klant zelf.

Waar we kunnen, maken we verbinding en zetten we samen met onze samenwerkingspartners onze expertise in voor de klant. We investeren actief in het contact met de sociale wijkteams en zorgnetwerken. We nemen deel aan overleggen of initiëren die. In Papendrecht leidde deze inzet al tot een aantoonbare afname van het aantal huisuitzettingen. In de overige gemeenten zijn we op de goede weg en hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt over het terugdringen van huisuitzettingen.

Naast overlast blijkt ook dat in sommige complexen groepen bewoners qua leefstijl te veel van elkaar verschillen. In een aantal gevallen is dit het gevolg van ons beleid om voormalige seniorencomplexen open te stellen voor alle woningzoekenden. Per complex besteedden we in 2017 daarom meer aandacht aan het welslagen hiervan, met aandacht voor wat wenselijk en haalbaar is en wat niet. We houden bijvoorbeeld spreekuren en we richten klankbordgroepen op. In een klankbordgroep kunnen bewoners met elkaar op zoek naar een oplossing. Ook kunnen zij elkaar en/of belanghouders aanspreken op hun gedrag en verantwoordelijkheden. Ook hier zoeken we de verbinding met de directe omgeving. We geven klanten een platform om hun eigen verantwoordelijkheid te pakken en faciliteren hen hierin. Dit pakt vaak veel beter uit dan het allemaal voor ze te regelen.

Is er sprake van een aanhoudend conflict tussen buren, dan zetten we Buurtbemiddeling in. Hierbij helpen getrainde bemiddelaars ruziënde buren om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. In 2017 schakelden we een tiental keer Buurtbemiddeling in. Vanuit de individuele bewoner zelf kan ook een beroep gedaan worden op Buurtbemiddeling.

We hanteren een lik-op-stukbeleid bij hennepteelt. In 2017 tekenden gemeenten, politie en corporaties het ‘Convenant hennepteelt en overlast’. Hiermee is een eerste aanzet gedaan om, onder regie van de gemeente, informatie met de politie te delen. De verdere uitwerking van het convenant vindt in 2018 plaats.

Ga terug

Gerelateerd

Ons complete
jaarverslag lezen?
Downloaden
Geen tijd? bekijk het
jaarverslag in beeld.
bekijk infographic